1 hộp sữa đặc bao nhiêu ml?

1 Hộp Sữa Ông Thọ Bao Nhiêu Ml – Smarthack.vn May 28 , 2021 · Đối với sữa hoàn nguyên thì 1 ml = 1 , 03 g => 1 g sữa đặc = 0 , 97 ml , còn với sữa tách béo (skim milk) thì 1 g sữa tách béo = 1 , 035 ml . – 1 g bơ bằng . Xem thêm : …
‘sữa đặc 380 ml’

Leave a Reply

Your email address will not be published.