cần keo giày của sữa có ý nghĩa gì?

Tầng keo dày ở bờ dù giúp sứa dễ nổi trong nước. Khoang tiêu hóa hẹp. Sứa có tua miệng và tua dù.

Leave a Reply

Your email address will not be published.