cần keo giày của sứa có ý nghĩa gì?

Sứa là động vật ăn thịt, bắt mồi bằng tua miệng. Tầng keo dày ở bờ dù giúp sứa dễ nổi trong nước. Khoang tiêu hóa hẹp.

Leave a Reply

Your email address will not be published.