1 thùng sữa chua bao nhiêu hộp?

1 thùng sữa chua sẽ gồm 12 vỉ, mỗi vỉ là 4 hộp. Vậy một thùng sữa chua sẽ bao gồm 48 hộp.

Leave a Reply

Your email address will not be published.