kiểu di chuyển của sữa như thế nào?

– Như vậy, sứa di chuyển bằng tạo ra phản lực, thức ăn cũng theo dòng nước vào lỗ miệng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.