sữa similac giá bao nhiêu?

Giá sữa Abbott Similac Newborn Eye-Q & HMO 1 hộp 900g (dành cho trẻ từ 0 – 12 tháng): khoảng 475.000 đồng. Giá sữa Abbott Similac Neosure Eye-Q 1 hộp 370g (dành cho trẻ từ 0 – 12 tháng): khoảng 232.000 đồng. Giá sữa Abbott Similac Neosure Eye-Q 1 hộp 900g (dành cho trẻ từ 0 – 12 tháng): khoảng 519.000 đồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.