thức ăn của con sứa là gì?

Sứa là một loài vật ăn thịt, nguồn thức ăn chủ yếu của chúng là các loài động vật giáp xác như: tôm, tôm hùm hay cua hoặc các phiêu sinh vật. Nguồn thức ăn bổ dưỡng của chúng là trứng cá, các con các nhỏ hoặc thậm chí là những con sứa khác.
Sứa là động vật ăn thịt nhưng thụ động. Chúng ăn các loài giáp xác, sinh vật phù du, trứng cá, các con cá nhỏ hay thậm chí là những con sứa khác. Chúng ăn thông qua ống miệng nằm giữa cơ thể chúng như đã nói ở trên.

Leave a Reply

Your email address will not be published.