kích sữa l3 l4 là gì?

Kích sữa l3 là phương pháp kích sữa bằng cách hút sữa, cho con ti với thời gian giữa các cữ cách nhau mỗi 3 giờ, tương tự với kích sữa l4 tức là thời gian giữa các cữ hút cách nhau mỗi 4 giờ.
Kích sữa L3 L4 là gì? Tương tự như kích sữa L3, kích sữa L4 là phương pháp kích sữa bằng máy hút sữa với thời gian hút các cữ cách nhau 4 giờ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.