sửa máy năng lượng mặt trời?

Bảng Giá Sửa Chữa Máy Năng Lượng Mặt Trời

Dịch Vụ DVT Đơn Giá
Ron 25 Cái 30,000 đ
Phao Phụ Bồn Nước Nóng Cái 600,000 đ
Công Thay Ron Cái 150,000 đ
Công Thay ống thủy tinh Máy / lần 200,000 đ

Leave a Reply

Your email address will not be published.